Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Privacy beleid

Privacyverklaring van de Stichting Amici Cantus Gregoriani

(verder te noemen het ACG)
https://www.gregoriaans-platform.nl

Over ons privacy-beleid

Het ACG geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy-beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten
dienstverlening van het ACG. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/08/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacy-beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacy-beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken, je vindt de contactgegevens onderaan dit schrijven.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Antagonist-hosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Antagonist heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist zal jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.
Antagonist kijkt niet naar de inhoud van jouw communicatie. Net als wij, monitoren zij geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van jouw e- mailberichten of chats en houden niet bij welke websites jij verder bezoekt.

Website

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat jouw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Linkjes naar derden (externe linkjes)

Op deze website vind je ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacy-beleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacy-praktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacy-beleid van websites van derden die je bezoekt via links vanaf deze site.

E-mail

Onze website maakt gebruik van de diensten van Antagonist, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de server van Antagonist.
Antagonist zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden. Antagonist heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Nieuwsbrief/ of andere geautomatiseerde e-mail

Voor onze Nieuwsbrief gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Wij maken gebruik van MailPoet.

Jouw gegevens worden beveiligd opgeslagen op de host van Antagonist. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@gregoriaans-platform.nl

Afmelden

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen.
Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van jouw vraag of opmerking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, maar wel om je gerichte informatie te verstrekken over huidige en nieuwe activiteiten van het ACG. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn
geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan het ACG op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je onze cliënt bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel
bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoons gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen (uitzonderingen daargelaten) een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van het ACG. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen op deze site moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site (en/of webwinkel) kunnen wij jouw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen

Cookies voor een prettig websitebezoek

Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor jou zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als je je niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet

Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als je daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming vragen wij je via de website. Jouw toestemming kunt je ook weer via de website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. Je kunt cookies ook altijd zelf via de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wat doen we verder met cookies?

We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant!

Cookies van derde partijenSocial media:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube filmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.
De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookie verklaringen regelmatig te raadplegen:

 • Facebook
 • Google+ / YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest

Via de instellingen van je internetbrowser kun je cookies (automatisch laten) verwijderen of
instellen dat je geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Als u een bestelling plaatst, hebben we deze gegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit een sterk wachtwoordbeleid. Er worden back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment processors

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen via onze site maken wij gebruik van de diensten van SiSow of Mollie. Sisow of Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer.
Sisow of Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Sisow of Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow of Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s of Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow of Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wijzigingen in het privacy-beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy-beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy-beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per email op de hoogte.

Met wie kun je contact opnemen?

Kort samengevat kun je dus contact opnemen indien je vragen of opmerkingen hebt:

 • Over deze Privecy-verklaring, om een schending van de Privecy-verklaring te melden,
 • Of indien je wilt dat wij jouw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken
 • Of indien je bezwaar hebt tegen het ongevraagd gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden. (Hetgeen uiteraard niet het geval zal zijn)

Je hebt recht op inzage in de informatie die wij over je bewaren.
NB: Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen
ondernemen om aan jouw verzoek te voldoen.

Contactgegevens

Stichting Amici Cantus Gregoriani
Weidsteeg 1, Culemborg
info@gregoriaans-platform.nl

Uitgelicht 

Zie Nieuws voor cursussen en workshops.

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.

Privacy beleid