Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Zomercursus Gregoriaans 2024 / Summer Course in Gregorian Chant 2024

For English see below

Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert elke twee jaar de ACG Zomercursus Gregoriaans. De eerste editie van de zomercursus vond plaats in de Kloosterkerk in Den Haag. Dit jaar vindt de cursus plaats in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven bij Tilburg van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus 2024.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 2 groepen: Groep 1 voor beginnende zangers en dirigenten en Groep 2 voor ervaren zangers en dirigenten. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert en met een slotpresentatie door de cursisten. Er wordt gestreefd naar 60 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Het docententeam bestaat uit:

  • Anthony Zielhorst (algemeen cursusleider)
  • Joachim Kelecom (zangers basis)
  • Eugeen Liven D’Abelardo (zangers gevorderd)
  • Rens Tienstra (dirigenten basis)
  • Jaan-Eik Tulve (dirigenten gevorderd)

De Zomercursus richt zich op twee groepen. Beide groepen bestaan uit zangers (v/m) en dirigenten (v/m). Groep I is nieuwsgierig naar het gregoriaans maar heeft er nog weinig ervaring mee. 
Groep II heeft al gregoriaans gezongen of gedirigeerd en zoekt muzikale en theoretische verdieping.

Groep I: zangers en dirigenten die het gregoriaans willen leren kennen

In groep I maakt u kennis met de notatie van de melodieën. U start met eenvoudige genres, in de loop van de week komen rijkere melodieën aan bod. U krijgt een idee van de interpretatie van de middeleeuwse notatie, de semiologie. Liturgische basisbegrippen komen ook aan de orde. U gaat ervaren hoe inspirerend het is om gregoriaans in een groep te zingen op basis van de rijkdommen van de middeleeuwse notatie.

Als u gregoriaans wilt leren dirigeren begint u met eenvoudig repertoire. Het gaat hierbij zowel om de muziek als om de tekst. Daarbij komt ook de eenduidigheid van uw directiegebaar aan de orde, uw liturgisch bewustzijn van de dirigent én uw didactische aanpak van een repetitie. 

Groep II: zangers en dirigenten op zoek naar muzikale en theoretische verdieping.

Als deelnemer in groep II beschikt u over een goede basiskennis van de semiologie in de notatie van Sankt Gallen en Metz, zoals beschreven in Sémiologie Grégorienne van Eugène Cardine. U leert complexere mis- en officiegezangen structureel te analyseren en semiologisch verantwoord te interpreteren. Het gaat hierbij om responsoria, offertoriumverzen, Graduales en Alleluia´s met hun verzen. Ook wordt aandacht geschonken aan de zangtechniek. Als dirigent traint u met dit repertoire uw directietechniek.

Theoretische verdieping:

Als zanger en dirigent van gregoriaans repertoire is een gedegen theoretische achtergrond zeer wenselijk. Om hierin te voorzien worden in het avondprogramma workshops en lezingen gehouden over onderzoek naar muziek en liturgie, gregoriaanse semiologie en manuscriptenonderzoek door Peter Nissen, Joost van Gemert, Pieter Mannaerts, Rebecca Stewart, Franco Ackermans en Bart Jaski.

Internationaal gezelschap:

De cursus is internationaal van opzet. In sommige groepen zal naast Nederlands ook Engels gesproken worden. Berichtgeving en documentatie zal zoveel mogelijk in het Nederlands en het Engels verstrekt worden.

Dagprogramma:

Aankomst op maandag om 15:00 uur. Het programma loopt deze dag tot uiterlijk 20:30. De cursustijden van dinsdag tot en met vrijdag beginnen in de ochtend om 09:00 en lopen door tot 20:30. Het ritme van de (gebeds)tijden van de broeders bepaalt mede de indeling van het programma. Uiterlijk om 21.00 uur moeten deelnemers daarom de abdij hebben verlaten.

Kosten:

De zomercursus kost € 750,- inclusief eten en drinken en avondprogramma. Voor muziekstudenten gelden aangepaste tarieven. 

Overnachten:

Wilt u in de buurt overnachten, dan zijn er voldoende mogelijkheden bij B&B’s en hotels op redelijke afstand. In het gastenhuis van de abdij zelf zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Bereikbaarheid:

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven bevindt zich op de Eindhovenseweg 3, 5056 RP te Berkel-Enschot. 

De abdij is bereikbaar met Arriva buslijn 141 vanaf station Tilburg. De fietsroute met een OV-fiets is ook zeer aan te bevelen.

Aanmelding: Stuur uw aanmelding naar zomercursus@amicicantusgregoriani.nl en vermeld daarbij in welke groep u wilt deelnemen. 

U kunt het cursusbedrag van € 750,- overmaken op rekeningnummer  NL 37 ABNA 0420 6653 23 ten name van Stichting Amici Cantus Gregoriani ovv Zomercursus. Na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief. U ontvangt van ons een bevestiging.


English:


The Amici Cantus Gregoriani Foundation organizes the ACG Summer Course in Gregorian chant every two years. The first edition of the summer course took place in the Kloosterkerk in The Hague. This year the course will take place in the Abbey of Our Lady of Koningshoeven near Tilburg from Monday 19 to Friday 23 August 2024.

The course is intended for singers and conductors, music students (at conservatories and universities) and young academics with different levels of experience. The participants will be divided into two groups, with both singers and directors. In both cases, there will be a basic level and an advanced level. The course will cover various approaches to Gregorian chant, with a particular emphasis on the results of recent research. The course will conclude with a concert of Gregorian chant and polyphony by teachers (& friends) and a closing performance in which the teachers will be joined by the course participants. The organisers aim at 80 participants from the Netherlands and abroad.

Our teachers will be:

  • Anthony Zielhorst (general course direction)
  • Joachim Kelecom (basic course for singers)
  • Eugeen Liven D’Abelardo (advanced course for singers)
  • Rens Tienstra (basic course for conductors)
  • Jaan-Eik Tulve (advanced course for conductors)

The course is internationally oriented. Some groups will be English spoken next to Dutch. Communication and documentation will be both in English and Dutch as much as possible.

The Summer Course focuses on two groups. Both groups consist of singers (f/m) and conductors (f/m). Group I is curious about Gregorian chant but has little experience with it.
Group II has already sung or conducted Gregorian chant and is looking for musical and theoretical depth.

Group I: singers and conductors who want to get to know Gregorian chant

In group I you will be introduced to the notation of the melodies. You start with simple genres, richer melodies are discussed during the week. You will get an idea of the interpretation of medieval notation, semiology. Basic liturgical concepts are also discussed. You will experience how inspiring it is to sing Gregorian chant in a group based on the riches of medieval notation.

If you want to learn to conduct Gregorian chant, start with simple repertoire. This concerns both the music and the lyrics. This also involves the clarity of your conducting gesture, your liturgical awareness of the conductor and your didactic approach to a rehearsal.

Group II: singers and conductors looking for musical and theoretical depth.

As a participant in group II, you have a good basic knowledge of semiology in the notation of St. Gallen and Metz, as described in Semiologie Grégorienne by Eugène Cardine. You will learn to structurally analyze more complex mass and office chants and to interpret them in a semiologically responsible manner. This concerns responsories, offertory verses, Graduales and Alleluias with their verses. Attention is also paid to singing technique. As a conductor, you train your conducting technique with this repertoire.

Theoretical depth:

As a singer and conductor of Gregorian chant repertoire, a solid theoretical background is highly desirable. To provide this, the evening program includes workshops and lectures on research into music and liturgy, Gregorian semiology and manuscript research by Peter Nissen, Joost van Gemert, Pieter Mannaerts, Rebecca Stewart, Franco Ackermans and Bart Jaski.

Day program:

Arrival, registration and start of the program on Monday at 3:00 PM. The course times from Tuesday to Friday start in the morning at 9:00 AM and continue until 8:30 PM. The rhythm of the brothers’ (prayer) times partly determines the layout of the program. Participants must therefore leave the abbey by 9 p.m.

Cost:

The course fee is €750, including food and drinks and an evening program. Adjusted rates apply for music students.

Overnight stay:

If you want to spend the night in the area, there is a variety of options with B&Bs and hotels within a reasonable distance. We are NOT organizing overnight stays.

Accessibility:

Our Lady of Koningshoeven Abbey is located at Eindhovenseweg 3, 5056 RP in Berkel-Enschot.

The abbey can be reached by Arriva bus line 141 from Tilburg station. The cycling route with an OV-bicycle is also highly recommended.

Registration: Send your registration to zomercursus@amicicantusgregoriani.nl and indicate in which group you want to participate.

You can transfer the course fee of € 750 to account number NL 37 ABNA 0420 6653 23 in the name of Stichting Amici Cantus Gregoriani, stating Summer Course. Your registration is final after receipt of your payment. You will receive a confirmation.

Uitgelicht

Zie Nieuws voor cursussen en workshops.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Zomercursus Gregoriaans 2024 / Summer Course in Gregorian Chant 2024